Dostępność cyfrowa

Eksploatator Sp. z o.o > O spółce > Dostępność cyfrowa
image_pdfimage_print

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności strony internetowej Eksploatator Sp. z o. o.

Eksploatator Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności  cyfrowej  stron  internetowych i   aplikacji   mobilnych   podmiotów   publicznych.    Oświadczenie    w    sprawie    dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Eksploatator Sp. z o. o.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2015 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.02.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • w serwisie: nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,
 • pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – pliki ze skanami, dokumenty podpisane cyfrowo
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności
  • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, lub arkusze kalkulacyjne których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego (Dział Przetargi, Wnioski elektroniczne, Regulaminy, wzory umów)

Powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku)

Deklarację sporządzono dnia:  26.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Monika Płaza e-mail: monika.plaza@eksploatator.pl tel. 58 682 88 28 wew. 20.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Eksploatator Sp. z o. o. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Eksploatator Sp. z o. o. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Eksploatator Sp. z o. o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Eksploatator Sp. z o. o. mieści się w jedno piętrowym budynku. Posiada jedno główne wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynki i załatwienia wszelkich formalności.

Przed    siedzibą    Spółki    znajduje    się    jedno    wydzielone    miejsce    parkingowe    dla    osób z niepełnosprawnością oznaczone pionowo i poziomo.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie Spółki.

 

Deklaracja dostępności Eksploatator [PDF]