Warunki techniczne przyłączenia

Eksploatator Sp. z o.o > Dla inwestora > Warunki techniczne przyłączenia
image_pdfimage_print

Warunki techniczne przyłączenia

Warunki techniczne przyłączenia istniejącego/projektowanego obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej wydawane są na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25  w Rotmance, od poniedziałku do piątku    w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28 ;  58 691 76 20.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej powinien zawierać:

 • Wypełniony i podpisany wniosek (pobierz druki),
 • Plan  sytuacyjny z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem przedmiotowego terenu,
 • Dokument potwierdzający własność (do wglądu).

Podmioty występujące o połączenie z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną, nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie przyłącza z uznaniem związanych z tym zobowiązań.

Warunki techniczne określają:

 • miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej,
 • ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji,
 • miejsce (granicę) odpowiedzialności Spółki w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków.

Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

 

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, Spółka wyda warunki przyłączenia lub uzasadni odmowę wydania warunków w terminie wg art. 19a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t.jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2028 ) .

Wstępna informacja techniczna

Każdy zainteresowany, który chce dowiedzieć się czy dana działka budowlana znajduje się w zasięgu istniejącej lub planowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a także czy możliwe będzie podłączenie nowej nieruchomości do sieci może wnioskować o wstępną informację techniczną.

Jak wnioskować?

Wstępna informacja techniczna wydawana jest na podstawie pisemnego zlecenia dostarczonego drogą elektroniczną biuro@eksploatator.pl pocztą tradycyjną adres lub osobiście w siedzibie spółki adres.

Zapytanie powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy, w tym adres do korespondencji
 • informację o rodzaju sieci do której wnioskodawca chce się przyłączyć / wodociągowa/ kanalizacyjna
 • adres, numer i obręb działki
 • informację o budynku /istniejący/planowany/ w rozbudowie lub przebudowie
 • informację o typie zabudowy /jednorodzinna/ wielorodzinna/ obiekt biurowy/ obiekt handlowy/ obiekt użyteczności publicznej/obiekt produkcyjny/ obiekt magazynowy/
 • informację o spodziewanym zapotrzebowaniu na wodę
 • informację o rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków
 • plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową.

Informacja techniczna nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnień.

Czas obsługi wniosku – od 14 do 30 dni roboczych.