Warunki techniczne przyłączenia

Warunki techniczne przyłączenia istniejącego/projektowanego obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej wydawane są na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25  w Rotmance, od poniedziałku do piątku    w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28 ;  58 691 76 20.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej powinien zawierać:

  • Wypełnione i podpisane Zlecenie wraz z Oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (pobierz druki),
  • Plan  sytuacyjny z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem przedmiotowego terenu,
  • Dokument potwierdzający własność (do wglądu).

Podmioty występujące o połączenie z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną, nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie przyłącza z uznaniem związanych z tym zobowiązań.

Warunki techniczne określają:

  • miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej,
  • ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji,
  • miejsce (granicę) odpowiedzialności Spółki w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków.

Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

 

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, Spółka wyda warunki przyłączenia lub uzasadni odmowę wydania warunków w terminie wg art. 19a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t.jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2028 ) .