Zawarcie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

Eksploatator Sp. z o.o > Dla inwestora > Zawarcie Protokołu Charakterystyki Inwestycji
image_pdfimage_print

Zawarcie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

Protokół Charakterystyki Inwestycji zawierany jest na podstawie pisemnego wniosku Inwestora (pobierz druk) realizującego budowę Inwestorskich Odcinków Sieci (tj. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym przepompowni wody i ścieków w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) składanego w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25 w Rotmance, lub drogą e-mail na adres: biuro@eksploatator.pl

Wniosek o zawarcie Protokołu Charakterystyki Inwestycji należy złożyć, wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi we wniosku, nie później niż na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.

Rozpatrywane będą jedynie kompletnie złożone wnioski.

Dokument sporządzany jest po otrzymaniu przez Inwestora pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót polegających na budowie urządzeń wod. –  kan.

Protokół Charakterystyki Inwestycji stanowi zgodnie z zapisami Umowy Przejęcia podstawę do zgłoszenia rozpoczęcia robót przez Inwestora w siedzibie Eksploatatora.

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Eksploatatora na 7 dni przed datą rozpoczęcia (pobierz druk)

Zgłoszenie robót Wykonawca dokonuje w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25 w Rotmance, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28; 58 691 76 20 lub drogą e-mail na adres: biuro@eksploatator.pl

Wszelkie prace związane z połączeniem z czynną siecią wod.-kan. muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem przez służby  Eksploatatora z wcześniejszym uzgodnieniem sposobu wykonania.