Zawarcie Umowy Przejęcia

Eksploatator Sp. z o.o > Dla inwestora > Zawarcie Umowy Przejęcia
image_pdfimage_print

Zawarcie Umowy Przejęcia

Umowa Przejęcia zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku (pobierz druk) Inwestora – właściciela nieruchomości, dla potrzeb której Inwestor zamierza zrealizować budowę Inwestorskich Odcinków Sieci (tj. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym przepompowni wody i ścieków w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków).

Oryginał wniosku o zawarcie umowy należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25 w Rotmance.

Rozpatrywane będą jedynie kompletnie złożone wnioski.

Umowa Przejęcia  określa:        

  • zasady realizacji inwestycji związanej z budową Inwestorskich Odcinków Sieci
  • zasady wykupu przez Spółkę Eksploatator Inwestorskich Odcinków Sieci (przejdź do Zarządzenia w sprawie wykupu sieci)
  • sposób przekazania wybudowanych Inwestorskich Odcinków Sieci na majątek Spółki Eksploatator                                               

Uwaga: Inwestor podpisując umowę przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zobowiązuje się do zapewnienia trwałego prawa do terenu dla „Eksploatator” Sp. z o. o. na działkach, w których przebiegać będą ww. urządzenia