Zrealizowane projekty Unijne

Eksploatator Sp. z o.o > Zrealizowane projekty Unijne
image_pdfimage_print

Zrealizowane projekty Unijne

Zrealizowane projekty Unijne

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚLINKA

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiślinka” został zrealizowany przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa o przyznanie pomocy nr 00066-6921-UM1100004/09 z 16.12.2009 r.).

MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU

 • Koszt całkowity projektu: 4 794 282,05 PLN,
 • Dofinansowanie: 1 964 869,00 PLN,
 • Środki własne: 2 829 413,05 PLN.

OPIS PROJEKTU
W ramach zadania w okresie od września 2009 r. do grudnia 2010 r. wybudowano:

 • ~ 21 km kanalizacji sanitarnej,
 • 1 sieciową przepompownię ścieków,
 • 262 przydomowe przepompownie ścieków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn” został zrealizowany przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa o przyznanie pomocy nr 00129-6921-UM1100095/11 z 29.07.2011 r.) oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa o pożyczkę nr WFOŚ/P/71/2010 z 6.12.2015 r.).

MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU

 • Koszt całkowity projektu: 3 913 902,79 PLN,
 • Dofinansowanie: 2 913 094,00 PLN, w tym:
 • Dofinansowanie UE: 1 593 094,00 PLN,
 • Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 1 320 000,00 PLN,
 • Środki własne: 1 000 808,79 PLN.

OPIS PROJEKTU
W ramach zadania w okresie od lipca 2011r. do czerwca 2013 r. wybudowano:

  • ~ 12 km kanalizacji sanitarnej,
  • 2 tłocznie ścieków.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Pruszcz Gdański

Projekt „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Pruszcz Gdański” został zrealizowany przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-037/13-00 z 26.02.2014 r.) oraz przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego nr WFOŚ/P/POIiŚ/2/2015 z 9.02.2015 r.).

MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU

   • Koszt całkowity projektu: 12 643 692,13 PLN, w tym:
   • Roboty budowlane: 12 278 796,37 PLN
   • Pozostałe (przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, działania informacyjne i promocyjne): 364 895,76 PLN
   • Dofinansowanie: 8 925 110,00 PLN, w tym:
   • dofinansowanie UE: 6 525 110,00 PLN
   • pożyczka ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 2 400 000,00 PLN
   • Środki własne: 3 718 582,13 PLN.

OPIS PROJEKTU
Od podpisania umowy o dofinansowanie w dniu 26.02.2014 r. do 31.12.2015 r., w ramach projektu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 • Zadanie I

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszyn – etap I”
W ramach zadania, w okresie od czerwca do listopada 2014 r., wybudowano:

   • 0,67 km sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami,
   • 1 tłocznię ścieków.

Wartość robót budowlanych: 692 084,10 PLN
W wyniku realizacji zadania do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 81 osób.

 • Zadanie II

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radunica oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Radunica i Rokitnica – etap I”
W ramach zadania, w okresie od lipca 2014 r. do października 2015 r., zaprojektowano i wybudowano:

   • 2,69 km sieci kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków,
   • 1 sieciową przepompownię ścieków,
   • 5,97 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
   • elementy systemu monitoringu sieci wodociągowej Spółki.

Wartość prac projektowych i robót budowlanych: 4 408 373,23 PLN
W wyniku realizacji zadania do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 424 osoby oraz wybudowano ~ 6 km sieci wodociągowej w terenach gminnych Radunicy i Rokitnicy, co umożliwiło wyłączenie z eksploatacji awaryjnych fragmentów sieci wodociągowej umieszczonych wcześniej w terenach prywatnych.

 • Zadanie III

„Modernizacja i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Rotmance”
W ramach zadania, w okresie od czerwca do września 2015 r., uszczelniono:

   • 4,3 km kanalizacji sanitarnej,
   • 165 szt. włączeń bocznych,
   • 177 studni rewizyjnych.

Wartość robót budowlanych: 4 104 569,04 PLN
W wyniku realizacji zadania ograniczono infiltrację wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

 • Zadanie IV

„Modernizacja układu odprowadzania ścieków komunalnych z miejscowości Bystra”
W ramach zadania, w okresie od września do grudnia 2015 r., wybudowano:

   • 0,16 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,
   • kolektor tłoczny z Bystrej do Przejazdowa o długości 2,75 km,
   • 1 sieciową przepompownię ścieków w miejscowości Bystra,

oraz zlikwidowano lokalną kontenerową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Bystrej.

Wartość robót budowlanych: 3 073 770,00 PLN
Zlikwidowana oczyszczalnia nie spełniała wymogów unijnej dyrektywy 91/271/EWG z dnia
21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Ścieki z miejscowości Bystra w wyniku realizacji zadania są odprowadzane do oczyszczalni Gdańsk „Wschód”. Inwestycja przyczynia się do poprawy jakości wód powierzchniowych i zmniejszenia zanieczyszczeń wód podziemnych poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym substancji niebezpiecznych i związków biogennych, przedostających się do środowiska.