Odbiór i przekazanie urządzeń zgodnie z zawartą umową przejęcia

Eksploatator Sp. z o.o > Dla inwestora > Odbiór i przekazanie urządzeń zgodnie z zawartą umową przejęcia
image_pdfimage_print

Odbiór i przekazanie urządzeń zgodnie z zawartą umową przejęcia

I. Odbiór końcowy wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej

Inwestor zawiadamia Eksploatatora o  wyznaczeniu terminu Odbioru Końcowego nie później niż 7 dni przed wyznaczoną datą.

Zawiadomienie należy złożyć na piśmie (pobierz druk) w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25  w Rotmance, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28; 58 691 76 20 lub drogą e-mail na adres:biuro@eksploatator.pl

 

Do odbioru końcowego niezbędne są następujące dokumenty:

  • deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z PN-EN  lub odpowiednią aprobatą techniczną wydane przez producenta  oraz  pozytywne oceny higieniczne / atesty higieniczne  dla zastosowanych materiałów lub wyrobów ( w razie konieczności )
  • 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

 

II. Podpisanie protokołu przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej

Po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego należy zgłosić pisemnie lub wysyłając e-mail na adres biuro@eksploatator.pl gotowość do protokolarnego przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej (w terminie zgodnym  z zapisami zawartej z  ‘Eksploatator’  Sp. z o.o.  Umowy)

Do pisma należy załączyć:

  1. Potwierdzenie dopuszczenia do użytkowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez nadzór budowlanych (jeśli było wymagane)
  2. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót budowlanych ( inwestycji ) zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót
  3. Protokoły odbioru bez uwag dróg gminnych/powiatowych/wojewódzkich/krajowych po zakończeniu prac (jeśli urządzenia przechodzą przez takie drogi)
  4. Decyzje administracyjne związane z posadowieniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, wymagające przeniesienia na „Eksploatator” Sp. z o. o. (jeśli były wymagane)
  5. Kopię aktu notarialnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz „Eksploatator” Sp. z o. o. w związku z posadowieniem w nieruchomościach prywatnych rządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej