Inspektor Nadzoru Robót Wod-Kan

Inspektor Nadzoru Robót Wod-Kan

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU ROBÓT WOD-KAN

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Inspektor Nadzoru Robót Wod-Kan

Twój zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia prac od Wykonawców i weryfikacja możliwości ich wykonania;
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem i rozliczeniem umów na budowę urządzeń, przyłączy i sieci wod-kan oraz sieci kanalizacji deszczowej;
 • Nadzór techniczny nad robotami;
 • Sprawdzanie i odbiór wykonanych prac;
 • Dokonywanie odbiorów w otwartych wykopach, częściowych i końcowych obiektów, sieci, przyłączy wod-kan oraz sieci kanalizacji deszczowej, realizowanych na terenie Gminy Pruszcz Gdański, na zlecenie Pracodawcy lub prywatnych inwestorów, realizujących budowę na podstawie warunków technicznych wydanych przez Pracodawcę;
 • Sprawdzanie prawidłowości sporządzenia przez projektantów projektów budowlanych i technicznych dla inwestycji realizowanych przez Pracodawcę;
 • Prowadzenie i rozliczanie dokumentacji w czasie prac i po odbiorach;
 • Weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji powykonawczej;
 • Wykonywanie innych czynności inspektora nadzoru branży sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym.

 

Nasze wymagania:

 • Uprawnienia budowlane wykonawcze do nadzorowania robót budowlanych w zakresie instalacji i sieci sanitarnych;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Wykształcenie wyższe branżowe;
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na budowie w zakresie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych;
 • Doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem, koordynacją i nadzorem procesów inwestycyjnych;
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie sieci wod-kan i instalacji sanitarnych;
 • Znajomość prawa budowlanego i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

CV z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”;

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Elektronicznie: rekrutacja@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Inspektor Nadzoru Robót Wod-Kan;

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 31.03.2024r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;

Pracodawca zastrzega sobie prawo zawarcia umowy na okres próbny oraz umów na czas określony, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika.