20 mln zł na rozbudowę kanalizacji w gminie

20 mln zł na rozbudowę kanalizacji w gminie

Kolejny etap inwestycji wodno-ściekowych w gminie Pruszcz Gdański. Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy i Radunicy oraz trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rotmance. Na realizację zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzieli 20,5 mln zł pożyczki. To rekordowe dofinansowanie w historii tej instytucji. Dziś podpisana została umowa pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a przedsiębiorstwem wodociągowym Eksploatator.
Te inwestycje to ważny krok w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pruszcz Gdański. Wpisują się w działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Zapewniona będzie ciągłość dostaw wody pitnej i rozwiązany problem deficytu wody, który występuje w gminie. Poprawi się bezpieczeństwo ekologiczne i sanitarne na tym terenie – wyjaśnia Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.
W miejscowościach Radunica i Rokitnica wybudowanych zostanie 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Tereny miejscowości Rokitnica są w ostatnich latach szczególnie popularnym terenem rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego i zbiorowego, zwłaszcza ze względu na relatywnie dogodne warunki skomunikowania tej miejscowości. Objęta niniejszym wnioskiem część Rokitnicy obecnie nie posiada kanalizacji sanitarnej, a istniejące budynki odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych – wyjaśnia Jacek Kaszubowski – prezes gminnej spółki Eksploatator.
Do nowo wybudowanej sieci sanitarnej podłączonych zostanie 280 budynków mieszkalnych. Tyle samo zlikwidowanych zostanie bezodpływowych zbiorników. Stworzone zostaną warunki do podłączenia do sieci kolejnych 300 jednorodzinnych domów.
Spółka Eksploatator posiada decyzję środowiskową na realizację przedsięwzięcia, ruszyły już prace projektowe i budowlane. Zadanie zakończy się w 2025 roku.
W Rotmance trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody. Do systemu wodociągowego podłączona zostanie trzecia studnia, w przyszłości możliwe będzie wykonanie czwartej studni głębinowej. Z lepszego zaopatrzenia w wodę skorzysta 5 100 osób.
– Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo jakości i ciągłości dostaw wody do celów socjalno-bytowych dla mieszkańców Rotmanki, Juszkowa, Straszyna i Borkowa – dodaje Jacek Kaszubowski.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa stacji uzdatniania wody spowodują wzrost stopnia skanalizowania gminy Pruszcz Gdański.
Według raportów Głównego Urzędu Statystycznego gmina Pruszcz Gdański znajduje się na czwartej pozycji w Polsce w zakresie największego przyrostu liczby mieszkańców. Z uwagi na intensywny rozwój gminy Pruszcz Gdański, która stanowi naturalne zaplecze dla aglomeracji trójmiejskiej – w ostatnich latach odnotowywany jest stały wzrost zapotrzebowania w wodę. Stąd też o kilku lat intensywnie inwestujemy w budowę i rozbudowę naszych obiektów wodno – kanalizacyjnych: we własne ujęcia wody, w stacje jej uzdatniania i zbiorniki retencyjne – tłumaczy wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak.
Koszt zadania „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pruszcz Gdański” to 22,7 mln zł, pożyczka ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 20,5 mln zł.