SUW w Rotmance

SUW w Rotmance

Stacja Uzdatniania Wody w Rotmance

  • Ujęcie położone jest na obszarze wysoczyzny polodowcowej Pojezierza Kaszubskiego i ujmuje górnokredowy poziom wodonośny.
  • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 1700 m3/d.
  • Zaopatruje w wodę miejscowości: Rotmanka oraz częściowo Juszkowo, Straszyn i Borkowo.