Przyłączenie do sieci

Eksploatator Sp. z o.o > Przyłączenie do sieci
image_pdfimage_print

Przyłączenie do sieci

Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji

Warunki techniczne przyłączenia istniejącego/projektowanego obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej wydawane są na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej 25 w Rotmance, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28; 58 691 76 20.

Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej powinno zawierać:

 • Wypełnione i podpisane Zlecenie wraz z Oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (pobierz druki),
 • Mapa z planem zagospodarowania przedmiotowego terenu,
 • Dokument potwierdzający własność (do wglądu).

Podmioty występujące o połączenie z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną, nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie przyłącza z uznaniem związanych z tym zobowiązań.

Warunki techniczne określają:

 • miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej,
 • ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji,
 • miejsce (granicę) odpowiedzialności Spółki w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków.

Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie dwu lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

Uzgodnienia dokumentacji

Na podstawie wydanych warunków technicznych Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od Spółki odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Klienta w siedzibie Spółki Rotmanka, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28; 58 691 76 20.

Zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej powinno zawierać:

 • wypełnione i podpisane zlecenie (pobierz druk)
 • dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz dla Spółki)

Uzgodnienie projektu dotyczy:

 • zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
 • zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi Spółki,
 • zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony. Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

Przedłużenie ważności warunków technicznych

Przedłużenie ważności wydanych warunków technicznych przyłączenia i uzgodnień projektów lub ich zmiany odbywają się w trybie ich wydania.

Dopuszczenie do eksploatacji może nastąpić po:

 • uzyskaniu uzgodnień projektowych, zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi
 • wykonaniu prac instalacyjnych przez branżową firmę usługową.
 • dokonaniu odbioru technicznego
 • dokonaniu odbioru końcowego

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Eksploatatora na 7 dni przed datą rozpoczęcia. Zgłoszenie robót Wykonawca dokonuje osobiście w siedzibie Spółki w Dziale Technicznym ( Pokój nr 13 ). Wszelkie prace związane z połączeniem z czynną siecią wod.-kan. muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem Eksploatatora z wcześniejszym uzgodnieniem sposobu wykonania.

Odbiór techniczny następuje po zgłoszeniu zakończenia robót i musi być dokonany w otwartym wykopie, udokumentowany jest protokołem odbioru technicznego.

Do odbioru końcowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • Niezbędne atesty i dopuszczenia materiałów użytych przy budowie
 • 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody

Każdy pozytywny odbiór końcowy kończy się podpisaniem przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Końcowego.