Specjaliste ds. technicznych

Specjaliste ds. technicznych

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Specjalista ds. technicznych

 

A. Kandydat na stanowisku będącym przedmiotem postępowania powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska lub budownictwa;
 2. Wskazane jest posiadanie uprawnień budowlanych projektowych i/lub wykonawczych;
 3. Prawo jazdy kat. B.

B. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

 1. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia obiektów budowlanych do sieci wod-kan;
 2. Weryfikacja granic odpowiedzialności na przyłączach i sieciach wpisywanych
  do umów na dostawę wody i odbiór ścieków;
 3. Uzgadnianie projektów budowlanych urządzeń i przyłączy wod-kan;
 4. Wyjazdy w teren (wizje lokalne);
 5. Aktualizacja bazy danych inwentaryzacji sieci wod-kan w układzie mapy cyfrowej na podstawie pomiarów powykonawczych i informacji z terenu;
 6. Udział w planowaniu koniecznych inwestycji, modernizacji i remontów urządzeń wod-kan.

A. Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

B. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Specjalista ds. technicznych– rekrutacja;
 2. Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista ds. technicznych– rekrutacja;
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 08.10.2022 r.;
 4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 5. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Specjalista ds. technicznych (PDF)