Specjalista ds. inwestycji

Specjalista ds. inwestycji

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. INWESTYCJI

 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Specjalista ds. inwestycji;

 1. Kandydat na stanowisku będącym przedmiotem postępowania powinien spełniać następujące kryteria:
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na stałe zatrudnienie na określonym stanowisku;
 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska);
 2. Minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w zakresie inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzań wodociągowych i kanalizacyjnych);

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:
 2. Prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych, niezbędnych
  do wykonania robót w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych;
 3. Sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów
  do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych;
 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy pomiędzy zleceniodawcą
  a wykonawcą;
 5. Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem umów dotyczących zleconych prac projektowych;

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny;
 3. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 4. Kserokopie świadectw pracy;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Specjalista
  inwestycji – rekrutacja;
 3. Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista
  inwestycji – rekrutacja.
 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14.05.2021 r.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
 6. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Specjalista ds. inwestycji PDF

Rozmiar fontu
Duży kontrast