Dane osobowe

25 maja 2018 r., weszło w życie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w szczególności informacje o celach i podstawach przetwarzania danych oraz o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a także o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, gm. Pruszcz Gdański, (83-010) Straszyn, ul. Sportowa 25.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez email:  iod@eksploatator.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:

a. w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z klientami/kontrahentami Administratora tj. na podstawie art. 6 lit. b Rozporządzenia;

b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;

c. w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e;

d. w celu monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dbałość o jakość świadczonych usług na rzecz klientów;

e. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

f. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4. W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

b. Gmina Pruszcz Gdański, w zakresie związanym z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

c. podmioty, z którymi współpracujemy, w zakresie związanym z realizacją zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, albo w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.

9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Administrator Danych Osobowych – Eksploatator Sp. z o.o.

Eksploatator Sp z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

tel./fax 58 691 76 20
58 691 76 21
58 682 88 28
biuro@eksploatator.pl

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.