Pracownik administracyjno-biurowy

Pracownik administracyjno-biurowy

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Pracownik Administracyjno-Biurowy

A. Kandydat na stanowisku będącym przedmiotem postępowania powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe;
 3. Stan zdrowia pozwalający na stałe zatrudnienie na określonym stanowisku;
 4. Wykształcenie minimum średnie;
 5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – telefoniczna i bezpośrednia obsługa klienta;
 6. Dokładność, punktualność, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 7. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie oraz samodzielność w działaniu;
 8. Dobra znajomości komputera i pakietu MS Office;
 9. Umiejętność radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach.

B. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

 1. Obsługa interesantów w zakresie podstawowej informacji branżowej;
 2. Współpraca z pracownikami firmy;
 3. Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych;
 4. Rejestracja telefonicznych odczytów wodomierzy;
 5. Rejestracja telefonicznych zgłoszeń awarii;
 6. Obsługa urządzeń biurowych;
 7. Obsługa logistyczna gości Zarządu Spółki i spotkań firmowych;
 8. Prowadzenie dziennika korespondencji.

A. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

B. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Pracownik administracyjno-biurowy – rekrutacja;
 2. Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Pracownik administracyjno-biurowy – rekrutacja;
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 25.06.2021 r.;
 4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 5. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Pracownik administracyjno-biurowy [PDF]

Rozmiar fontu
Duży kontrast