Specjalista ds. Inwestycji

Specjalista ds. Inwestycji

Wymiar pracy  -Pełny etat
Rodzaj umowy – Umowa o pracę
Branża / kategoria Analiza / statystyka,
Wsparcie administracyjne,
Wykonawcy budowlani
Poziom stanowiska -Specjalista
Charakter pracy -Stacjonarna
Twój zakres obowiązków

 • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych, niezbędnych do wykonania robót w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych;
 • Sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych;
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem umów dotyczących zleconych prac projektowych;

Nasze wymagania

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe;
 • Stan zdrowia pozwalający na stałe zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska);
 • Minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w zakresie inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzań wodociągowych i kanalizacyjnych);

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Elektronicznie: za pomocą przycisku Aplikuj w treści e-maila wpisując: Specjalista ds. inwestycji – rekrutacja;
 • Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista ds. inwestycji – rekrutacja.
 • Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 28.02.2021 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
 • Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Rozmiar fontu
Duży kontrast